قیمت لیزر بانوان – دستگاه تیتانیوم

ناحیهپایهافتتاحیه
کل پا 250200
بیکینی 10080
زیربغل 8064
باسن 84.567.6
ران 130104
ساق و زانو 130104
صورت10080
گردن3030
پشت گردن 3030
زیر چانه 3030
چانه3030
لب 3030
پیشانی3030
خط ریش 3030
پهلو 5040
نیم تنه جلو 250200
نیم تنه پشت 280224
شکم کامل 84.567.6
ناف 49.539.6
کل دست 210168
بازو149.5119.6
ساعد 125100
ساعد و بازو 230184
گودی کمر 84.567.6
دور سینه 49.539.6
روی سینه 3030
خط سینه3030
سرشانه 5040
پکیج 1: ساق + ساعد+بیکینی + زیر بغل 260208
پکیج 2: کل دست + کل پا + بیکینی+ زیر بغل + هدیه ما به شما صورت 370296
پکیج 3: شات نامحدود 490392

 

قیمت لیزر اقایان – دستگاه تیتانیوم

کل پا + کل دست+ شکم + گودی کمر + صورت + بیکینی + زیر بغل + باسن فول بادی
ناحیه پایه افتتاحیه
ساعد150105
بازو150105
کل دست 180126
ساق پا190133
ران پا190133
کل پا250175
سینه و شکم 250175
شکم و سینه هر کدام150105
کل پشت 250175
زیر بغل12084
گوش5035
گونه 5035
گودی کمر12084
کتف180126
سرشانه8056
مایو190133
پکیج gentelman : نیم تنه پشت+نیم تنه جلو+سرشانه ها450315
پکیج new face : گونه + شقیقه + جلوی گردن+پشت گردن400280
فول بادی آقایان به جز مایو و باسن600420
فول بادی آقایان + مایو + باسن700490

قیمت لیزر اقایان – دستگاه کندلا جنتل لیز پرو 2022

کل پا + کل دست+ شکم + گودی کمر + صورت + بیکینی + زیر بغل + باسن فول بادی
ناحیهپایه افتتاحیه
ساعد600480
بازو700560
کل دست 999799.2
ساق پا700560
ران پا800640
کل پا999799.2
سینه و شکم 999799.2
کل پشت 999799.2
زیر بغل190152
گوش9072
گونه 9063
گودی کمر220154
کتف280196
سرشانه180126
مایو250175
پکیج gentelman : نیم تنه پشت+نیم تنه جلو+سرشانه ها1200840
پکیج new face : گونه + شقیقه + جلوی گردن+پشت گردن650520
فول بادی آقایان به جز مایو و باسن16001280
فول بادی آقایان + مایو + باسن18001440

 

قیمت لیزر بانوان – دستگاه کندلا جنتل لیز پرو 2022

قیمت لیزر بانوان – دستگاه کندلا جنتل لیز پرو 2022
ناحیهپایهافتتاحیه
کل پا 499399.2
بیکینی 169135.2
زیربغل 150120
باسن 169135.2
ران 369295.2
ساق و زانو 299239.2
صورت169135.2
گردن6048
پشت گردن 6048
زیر چانه 6048
چانه6048
لب 6048
پیشانی6048
خط ریش 6048
پهلو 10080
نیم تنه جلو 350280
نیم تنه پشت 380304
شکم کامل 169135.2
ناف 6048
کل دست 459367.2
بازو299239.2
ساعد 250200
ساعد و بازو 420336
گودی کمر 169135.2
دور سینه 6048
روی سینه 6048
خط سینه6048
سرشانه 10080
پکیج 1: ساق + ساعد+بیکینی + زیر بغل 650520
پکیج 2: کل دست + کل پا + بیکینی+ زیر بغل + هدیه ما به شما صورت 999799.2
پکیج 3: شات نامحدود 1200960